VRIENDENKRING   LIER


Contacteer Ons:

Secretariaat Eerste Vrijdag

Brouwerijstraat 5
2500 Lier
0486/90.13.93
Bankrekening :
BE69 0682 2941 0178

Hoofdsponsor:


laatst bijgewerkt: Willy Baeke
3-09-2023

Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN VRIENDENKRING EERSTE VRIJDAG LIER.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vriendenkring Eerste Vrijdag LIER, hierna "V1V" genoemd, verwerkt van haar leden, sponsors, gasten of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van V1V, een sponsoring doet, als gast aanwezig bent op een activiteit of om andere redenen persoonsgegevens aan V1V verstrekt, geef je de uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
We adviseren je om het Privacybeleid aandachtig door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke.
a. Verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens:
Bernard Vercruyssen, Brouwerijstraat 5 - 2500 LIER / 0486901393

b. Ledenbeheer is bereikbaar via v1v.lier@icloud.com

c. Sponsorbeheer is bereikbaar via willybaeke@skynet.be

2. Welke gegevens verwerkt V1V en voor welk doel.
a. In het kader van jouw lidmaatschap worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
(1) Voor- en familienaam, geslacht
(2) E-mailadres
(3) Adresgegevens
(4) Foto

b. V1V verwerkt de persoonsgegevens in artikel 2.a. voor volgende doeleinden:
(1) Je naam, e-mailadres en adres worden gebruikt voor:
(a) Het versturen van de uitnodiging voor de maandelijkse bijeenkomst, de betaling van het lidgeld, of van andere activiteiten ingericht door V1V en informatie die de vereniging aanbelangt.
(b) Contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging ervan, aan- en afmeldingen.

(2) Je foto:
(a) Staat op de website V1V (Ledenlijst - foto's leden) om de onderlinge herkenbaarheid onder de leden te bevorderen.
(b) Wordt in geval van sponsoring gebruikt op de uitnodiging van de maandelijkse bijeenkomst.

3. Wie krijgt de gegevens
a. V1V stelt jouw gegevens onder geen beding ter beschikking van derden of sponsors, ook niet aan andere leden V1V tenzij met jouw uitdrukkelijke toelating.
b. In het kader van de activiteiten en de verantwoordelijkheden zoals bepaald in de statuten V1V , kan het bestuur gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens.

4. Bewaartermijn
V1V verwerkt je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap.
Indien je wenst dat ze nadien vernietigd worden moet je ledenbeheer hier uitdrukkelijk om vragen.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
a. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft V1V passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
b. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt V1V geen gebruik van diensten van derden.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen, klachten
a. Via ledenbeheer V1V kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
V1V zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
b. Indien je bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) als bedoeld in artikel 2, of klachten hebt kan je eveneens contact opnemen met ledenbeheer.
c. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen gericht worden aan v1v.lier@icloud.com .

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan gewijzigd worden.
De wijzigingen worden via de website www.eerstevrijdag.be - INFO - Privacybeleid bekend gemaakt.
We adviseren je om regelmatig deze site te bezoeken om op de hoogte te blijven.

Info

SECRETARIAAT "EERSTE VRIJDAG"
p.a. Brouwerijstraat 5 - 2500 LIER.

gsm 0486/90.13.93

BANK REKENINGNUMMER "EERSTE VRIJDAG"
p.a. Gorzenlaan 8 - 2540 Hove

IBAN: BE69 0682 2941 0178
BIC: GKCCBEBB

lidgeld 2023: 30€ over te schrijven ten laatste op 19 december 2022 op rekening Eerste Vrijdag. Het lidgeld loopt tot en met 31 december 2023


Gelieve alle betalingen te storten op het bankrekening nummer: BE69 0682 2941 0178
p.a. Vriendenkring Eerste Vrijdag - Gorzenlaan 8 te 2540 HOVE.
Waarvoor onze dank.

Genodigden van een lid, zijn welkom mits voorafgaande toelating van een bestuurslid.
(zie art 7 uitvoeringsmodaliteiten van de statuten)


Kledij

De leden en hun genodigden worden gevraagd, de dresscode strikt toe te passen!
Zie hiervoor de bepalingen in art. 10 van de uitvoeringsbesluiten.
Stadskledij of casual chique steeds met vest !Maurits De Smedt, Voorzitter
Bernard Vercruyssen , Secretaris