VRIENDENKRING   LIER


Contacteer Ons:

Secretariaat Eerste Vrijdag

Brouwerijstraat 5
2500 Lier
0486/90.13.93
Bankrekening :
BE69 0682 2941 0178

Hoofdsponsor:


laatst bijgewerkt: Willy Baeke
10-06-2020

Statuten

De ondergetekenden :
Maurits De Smedt , Vercruyssen Bernard, Baeke Willy, Corsus Chris, Hermsen Marianne
allen van de Belgische nationaliteit, verder “ Het Bestuur ” genoemd,
zijn overeengekomen:
Artikel 1. De vereniging wordt genoemd: Vriendenkring “EERSTE VRIJDAG”

Artikel 2. De Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” heeft tot doel: Artikel 3. De Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” bestaat uit: een bestuur, effectieve en ereleden. Artikel 4. Als effectieve leden kunnen door het bestuur worden aanvaard, de personen die de statuten onderschrijven en het door het bestuur vastgestelde lidgeld betalen. Ieder kandidaat lid ontvangt de statuten per email of per brief en bij akkoord en na betaling van het lidgeld wordt hij of zij automatisch lid van het lopende werkjaar. Verder kunnen alle leden het reglement vinden op het berichtenbord van de maandelijkse bijeenkomsten en op de website van de Vriendenkring.

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens ( www.eerstevrijdag.be - Info - Privacybeleid)
Door lid te worden van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” gaat U akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals bepaald in het Privacybeleid.

Artikel 6. Ieder lid heeft het recht zich uit de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” terug te trekken door schriftelijk of mondeling ontslag in te dienen bij het bestuur.

Artikel 7. De jaarlijkse bijdragen voor de effectieve leden worden door het bestuur vastgesteld en dienen betaald ten laatste bij de aanvang van het werkjaar. Het werkjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 8. Uitgetreden, uitgesloten, of rechthebbenden van overleden leden kunnen geen enkel recht op het actief van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” doen gelden, noch kunnen zij terugbetaling van de reeds gestorte bedragen vorderen.

Artikel 9. De leden die na een schriftelijke aanmaning, nalaten hun lidgeld voor het lopende jaar te betalen, worden geacht ontslagnemend te zijn. Hun ontslag gaat automatisch in na de uiterste betalingsdatum vermeld in de aanmaning.

Artikel 10. Het bestuur oefent alle rechten uit. Tevens dient het bestuur te worden samen geroepen wanneer de helft van de effectieve leden een schriftelijk en gemotiveerd verzoek hieromtrent indienen. Elk voorstel dat werd ondertekend door de helft van de effectieve leden dient op de agenda van de bestuursvergadering te worden geplaatst.

Artikel 11. De uitnodiging voor de bijeenkomst van de leden van het bestuur, die tevens de agenda moet bevatten, wordt vooraf door de secretaris via email aan de bestuursleden gestuurd. De bestuursvergaderingen worden steeds na uitnodiging gehouden op iedere derde woensdag van de maand.

Artikel 12. Het bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” of door het bestuurslid dat door het bestuur werd aangewezen. Het bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, behoudens die gevallen waarin de statuten het anders voorzien. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 13. Het bestuur verdeelt op autonome wijze de functies onder zijn bestuursleden. De functies van Voorzitter - Secretaris - Penningmeester kunnen in principe niet gecumuleerd worden. Binnen de perken van het reglement van inwendige orde, oefent het bestuur het hoogste gezag uit in de Vriendenkring “EERSTE VRIJDAG”.

Artikel 14. Procedure voor het vervangen van een bestuurslid en uitbreiding van het bestuur : Alle leden zullen uitgenodigd worden bij monde van de voorzitter of zijn vervanger om hun gemotiveerde en schriftelijke kandidatuur te stellen als bestuurslid. De kandidatuurstelling wordt bezorgd aan een bestuurslid. Het bestuur zal met eenparigheid van stemmen beslissen. De voorzitter of zijn plaatsvervanger zal deze beslissing op de volgende “EERSTE VRIJDAG” bekend maken.

Artikel 15. De beslissingen van het bestuur worden ter kennis gebracht aan de leden door mededeling op de eerstvolgende bijeenkomst van de Vriendenkring “EERSTE VRIJDAG”.

Artikel 16. Aankopen boven de 100€ moeten door het bestuur worden goedgekeurd volgens art.12 of buiten de bestuursvergadering wegens hoogdringendheid, door minstens de helft + 1 van de bestuursleden. Voor alle aankopen dient een aankoopbewijs te worden afgeleverd. De rekeningen van het afgelopen werkjaar zullen op het einde van het werkjaar ter goedkeuring voorgelegd worden aan de toezichthoudende commissaris. De toezichthoudende commissaris verleent decharge aan de penningmeester.

Artikel 17. Het bestuur stelt statuten en uitvoeringsmodaliteiten op die bindend zijn voor alle leden. De website www.eerstevrijdag.be is een informatieforum ter beschikking van de leden en andere belangstellenden. Via deze website zijn beperkte gegevens (naam en voornaam) van de leden beschikbaar. Wijzigingen worden via de eerstvolgende bijeenkomst van de Vriendenkring “EERSTE VRIJDAG” bekend gemaakt.

Artikel 18. Op een gemotiveerd voorstel van de helft van de effectieve leden kunnen de statuten gewijzigd worden. De goedkeuring door het voltallige bestuur vereist een eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 19. Een bestuurslid kan als bestuurslid ontslagen worden, indien hij / zij de beslissingen genomen op niveau van het bestuur niet nakomt. Deze ontslagbeslissing wordt genomen op niveau van het bestuur met eenparigheid van stemmen door de overblijvende bestuursleden.

Artikel 20. Burgerlijke aansprakelijkheid: de BA van de leden tijdens de maandelijkse bijeenkomsten en de uitstappen/bezoeken, georganiseerd door het bestuur van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG" worden gedekt door de polis afgesloten bij Verzekeringsmaatschappij Baloise Insurance.

Artikel 21. Elke nieuwe informatie betreffende de ”EERSTE VRIJDAG" wordt per email aan alle bestuursleden verzonden.

Artikel 22. Bij ontbinding van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” zal het bestuur de bestemming van het netto actief bepalen.
Uitvoeringsmodaliteiten

Artikel 1. In principe heeft er elke eerste vrijdag van de maand een ledenbijeenkomst plaats in het “Hof van Aragon” Aragonstraat 6 of het “Maegdenhuys” Mosdijk 5 te Lier. De data waarop deze bijeenkomsten plaatsgrijpen zullen telkens op het einde van het werkjaar vastgelegd worden voor het volgende jaar.

Artikel 2.
Artikel 3. De aanwezigheidsbijdrage voor de maandelijkse bijeenkomst bedraagt 25 € of een geldige VIP kaart voor de leden. Niet leden betalen 30 € en kunnen enkel met toepassing van art.11B van de uitvoeringsmodaliteiten, gebruik maken van een VIP kaart voor eigen rekening. Indien de VIP kaart gebruikt wordt voor de aanwezigheidsbijdrage van een gast, wordt een bijbetaling gevraagd van 5€ per aangeboden VIP kaart.

Artikel 4. Op de bijeenkomst wordt er rond 18u30 een warme maaltijd aangeboden volgens een systeem van zelfbediening. De sponsor(s) openen het buffet. Er kan vrij witte en rode wijn, één à twee soorten bier en frisdrank gedronken worden van 17u tot 22u ook volgens het systeem van zelfbediening.

Na 22 u blijft de zaal ter beschikking. ALLE bieren en frisdranken zijn vanaf dan voor eigen rekening door de aanwezigen te betalen aan de garçon van HvA. Om 23u is het einde van de normale maandelijkse bijeenkomst en dient iedereen de zaal te verlaten.

Artikel 5. Ledenbestand. Alle personen die bij het begin van het werkingsjaar een schrijven van de voorzitter ontvangen waarbij ze uitgenodigd worden om deel te nemen aan de maandelijkse bijeenkomsten, worden als effectief lid van de vereniging beschouwd van zodra zij het lidgeld van 30 € betaald hebben. De betalingsmodaliteiten zullen door de secretaris aan de leden medegedeeld worden.

Artikel 6. Een lid kan iemand voorstellen om als nieuw lid aanvaard te worden. Dit moet gebeuren door het invullen van een formulier dat bij de secretaris kan bekomen worden en ingevuld aan hem terugbezorgd wordt. Het bestuur zal ter gelegenheid van zijn eerstvolgende vergadering een beslissing nemen. Deze beslissing is in principe definitief en zal aan het lid dat het voorstel heeft gedaan, medegedeeld worden. Een kandidaat lid dat werd geweigerd door het bestuur, kan niet meer als gast uitgenodigd worden bij volgende bijeenkomsten.

Artikel 7. Een lid kan een gast (al dan niet kandidaat nieuw lid) meebrengen naar de maandelijkse bijeenkomst. Hiervoor dient het lid vooraf de toelating te vragen aan één van de bestuursleden. Elk bestuurslid kan zelf gasten uitnodigen zonder toestemming van andere leden van het bestuur. Een gast kan tijdens een lopend werkjaar niet meer dan 2 keer uitgenodigd worden. Voor de gast dient een aanwezigheidsbijdrage van 30 € (of een VIP kaart + 5€) betaald te worden.

Artikel 8. Elk nieuw lid zal bij de eerstvolgende bijeenkomst door de voorzitter of zijn plaatsvervanger aan de andere aanwezigen voorgesteld worden en ontvangt dan het speldje van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG".

Artikel 9. Het bestuur kan beslissen een lid te ontslaan wanneer dat lid door zijn of haar gedrag en houding de doelstellingen en de goede naam van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” in het gedrang brengt.

Artikel 10. Dresscode: Tijdens de bijeenkomsten, zoals omschreven in art.1 van de uitvoeringsmodaliteiten, dragen leden en gasten stadskledij. Tijdens de maanden juli en augustus is casual kledij toegelaten. Voor de bijeenkomsten tijdens de maanden juni en september, kan het bestuur in functie van de weersomstandigheden, casual kledij toelaten.

Artikel 11. Sponsoring (met ingang van 1 januari 2018). Om het budget in evenwicht te kunnen houden is het noodzakelijk om beroep te doen op sponsoring.
Men heeft de keuze uit volgende sponsoringformules:Artikel 12. Het gebruik van de VIP kaart.
Na het betalen van het sponsorbedrag zullen in verhouding tot het bedrag van de sponsoring gratis VIP kaarten met een tegenwaarde van 25€ per stuk, aan de sponsor bezorgd worden. De VIP kaart is beperkt in geldigheid tot de datum die vermeld staat op de kaart en moet gevalideerd zijn door de penningmeester of een bestuurslid.

Artikel 13. Leden mogen op de bijeenkomst ook een toespraak houden of een mededeling doen. Deze tussenkomst moet beperkt blijven tot vier minuten. Tevens dient vooraf de toelating gevraagd te worden aan de voorzitter of zijn plaatsvervanger en dient het onderwerp en de inhoud eerst met hem te worden besproken. Iedere tussenkomst dient te getuigen van een respect voor de mening van alle leden in de geest van de vriendenkring “EERSTE VRIJDAG”.

Artikel 14. Samenstelling van het bestuur.Opgemaakt te Lier , op 26 januari 2009 in evenveel exemplaren als er partijen zijn.
Aanpassing goedgekeurd op 18.08.2010, op 06.05.2011, op 20.08.14, op 21.01.15, 01.12.17, laatste op 13/06/18