VRIENDENKRING   LIER


Contacteer Ons:

Secretariaat Eerste Vrijdag

Brouwerijstraat 5
2500 Lier
0486/90.13.93
Bankrekening :
BE69 0682 2941 0178

Hoofdsponsor:


laatst bijgewerkt: Willy Baeke
09-07-2024

Statuten

De ondergetekenden :
Maurits De Smedt , Vercruyssen Bernard, Baeke Willy, Corsus Chris, Hermsen Marianne
allen van de Belgische nationaliteit, verder “ Het Bestuur ” genoemd,
zijn overeengekomen:
Artikel 1. De vereniging wordt genoemd: Vriendenkring “EERSTE VRIJDAG”

Artikel 2. De Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” heeft tot doel: Artikel 3. De Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” bestaat uit: een bestuur, effectieve en ereleden. Artikel 4. Als effectieve leden kunnen door het bestuur worden aanvaard, de personen die de statuten onderschrijven. Ieder kandidaat lid kan de statuten vinden op de website (www.eerstevrijdag.be - Statuten). Op zijn of haar aanvraag kunnen ze per brief opgestuurd worden. Bij akkoord, na betaling van de jaarlijkse bijdrage en het ondertekenen van de GDPR-verklaring (zie Art.5), wordt hij of zij automatisch lid op 1 januari van het nieuwe werkjaar.

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens (www.eerstevrijdag.be - Info-Privacybeleid)
Door lid te worden van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals bepaald in het Privacybeleid.

Artikel 6. Ieder lid heeft het recht zich uit de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” terug te trekken door schriftelijk of mondeling ontslag in te dienen bij het bestuur.

Artikel 7. De jaarlijkse bijdrage voor de effectieve leden wordt door het bestuur vastgesteld en dient betaald ten laatste bij de aanvang van het werkjaar op 1 januari.

Artikel 8. Uitgetreden, uitgesloten, of rechthebbenden van overleden leden kunnen geen enkel recht op het actief van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” doen gelden, noch kunnen zij terugbetaling van de reeds gestorte bedragen vorderen.

Artikel 9. De leden die na een schriftelijke aanmaning, nalaten hun bijdrage voor het lopende werkjaar te betalen, worden geacht ontslagnemend te zijn. Hun ontslag gaat automatisch in na de uiterste betalingsdatum vermeld in de aanmaning.

Artikel 10. Het bestuur oefent alle rechten uit. Tevens dient het bestuur te worden samengeroepen wanneer de helft van de effectieve leden een schriftelijk en gemotiveerd verzoek hieromtrent indient. Elk voorstel dat werd ondertekend door de helft van de effectieve leden dient op de agenda van de bestuursvergadering te worden geplaatst.

Artikel 11. De uitnodiging voor de bestuursvergadering, die tevens de agenda moet bevatten, wordt vooraf door de secretaris via email aan de bestuursleden gestuurd.

Artikel 12. Het bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” of zijn vervanger. Het bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, behoudens die gevallen waarin de statuten het anders voorzien. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 13. Het bestuur verdeelt op autonome wijze de functies onder zijn bestuursleden. De functies van Voorzitter - Secretaris - Penningmeester kunnen in principe niet gecumuleerd worden. Binnen de perken van de statuten, oefent het bestuur het hoogste gezag uit in de Vriendenkring “EERSTE VRIJDAG”.

Artikel 14. Procedure voor het vervangen van een bestuurslid of uitbreiding van het bestuur : alle leden zullen uitgenodigd worden bij monde van de voorzitter of zijn vervanger om hun gemotiveerde en schriftelijke kandidatuur te stellen als bestuurslid. De kandidatuurstelling wordt bezorgd aan een bestuurslid. Het bestuur zal met eenparigheid van stemmen beslissen. De voorzitter of zijn plaatsvervanger zal deze beslissing op de volgende “EERSTE VRIJDAG” bekend maken.

Artikel 15. De beslissingen van het bestuur worden ter kennis gebracht aan de leden door mededeling op de eerstvolgende bijeenkomst van de Vriendenkring “EERSTE VRIJDAG”.

Artikel 16. Het bestuur stelt statuten en uitvoeringsmodaliteiten op die bindend zijn voor alle leden. De website www.eerstevrijdag.be is een informatieforum ter beschikking van de leden en andere belangstellenden. Op deze website zijn beperkte gegevens (naam , voornaam en foto) van de leden beschikbaar. Wijzigingen worden via de eerstvolgende bijeenkomst van de Vriendenkring “EERSTE VRIJDAG” bekend gemaakt.

Artikel 17. Op een gemotiveerd voorstel van de helft van de effectieve leden kunnen de statuten gewijzigd worden. De goedkeuring door het voltallige bestuur vereist een eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 18. Een bestuurslid kan als bestuurslid ontslagen worden, indien hij / zij de beslissingen genomen op niveau van het bestuur niet nakomt. Deze gemotiveerde ontslagbeslissing wordt genomen op niveau van het bestuur met eenparigheid van stemmen door de overblijvende bestuursleden.

Artikel 19. Burgerlijke aansprakelijkheid: de BA van de leden tijdens de maandelijkse bijeenkomsten en de andere activiteiten, georganiseerd door het bestuur van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG" worden gedekt door de polis afgesloten bij Verzekeringsmaatschappij Baloise Insurance.

Artikel 20. Elke nieuwe informatie betreffende de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG" wordt per email aan alle bestuursleden verzonden.

Artikel 21. Bij ontbinding van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” zal het bestuur de bestemming van het netto actief bepalen.
Uitvoeringsmodaliteiten

Artikel 1. In principe heeft er elke eerste vrijdag van de maand een ledenbijeenkomst plaats in het “Hof van Aragon” (HvA) Aragonstraat 6 te Lier. De data waarop deze bijeenkomsten plaatsgrijpen zullen telkens op het einde van het werkjaar vastgelegd worden voor het volgende jaar.

Artikel 2.
Artikel 3. De aanwezigheidsbijdrage voor de maandelijkse bijeenkomst bedraagt 35 € of een tegoed voor de leden. Gasten betalen 45 €.

Artikel 4. Op de bijeenkomst wordt er rond 18u15 een warme maaltijd aangeboden in buffetvorm of aan tafel . De secretaris of zijn plaatsvervanger nodigt de tafels één voor één uit aan het buffet. Er kan vrij witte en rode wijn, één à twee soorten lichte bieren en frisdrank gedronken worden van 17u tot 22u volgens het systeem van zelfbediening.

Artikel 5. Ledenbestand: alle personen die op het einde van het lopend werkjaar een schrijven van de voorzitter ontvangen waarbij ze uitgenodigd worden om deel te nemen aan de maandelijkse bijeenkomsten, worden als effectief lid van de vereniging beschouwd van zodra zij de jaarlijkse bijdrage van 75 € betaald hebben ten laatste bij de aanvang van het nieuwe werkjaar.

Artikel 6. Elk lid kan via een bestuurslid iemand voorstellen om als nieuw lid aanvaard te worden. Dit moet gebeuren door het overmaken van een kort CV. Het bestuur zal ter gelegenheid van zijn eerstvolgende bestuursvergadering een beslissing nemen. Deze beslissing is in principe definitief en zal aan het lid dat het voorstel heeft gedaan, medegedeeld worden. Een kandidaat lid dat werd geweigerd door het bestuur, kan niet meer als gast uitgenodigd worden.

Artikel 7. Een lid kan een gast (al dan niet kandidaat nieuw lid) meebrengen naar de maandelijkse bijeenkomst. Hiervoor dient het lid vooraf de toelating te vragen aan één van de bestuursleden. Elk bestuurslid kan zelf gasten uitnodigen zonder toestemming van andere leden van het bestuur. Voor de gast dient een aanwezigheidsbijdrage van 45 € betaald te worden.

Artikel 8. Elk nieuw lid zal bij de eerstvolgende bijeenkomst door de voorzitter of zijn plaatsvervanger aan de andere aanwezigen voorgesteld worden en ontvangt dan het speldje van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG".

Artikel 9. Het bestuur kan beslissen een lid te ontslaan wanneer dat lid door zijn of haar gedrag en houding de doelstellingen en de goede naam van de Vriendenkring ”EERSTE VRIJDAG” in het gedrang brengt.

Artikel 10. Dresscode: tijdens de bijeenkomsten, zoals omschreven in Art.1 van de uitvoeringsmodaliteiten, dragen leden en gasten casual chique of stadskledij steeds met vest !

Artikel 11. Donaties (met ingang van 01 januari 2024).

Artikel 12. Leden mogen op de bijeenkomst ook een toespraak houden of een mededeling doen. Deze tussenkomst moet beperkt blijven tot vier minuten. Tevens dient vooraf de toelating gevraagd te worden aan de voorzitter of zijn plaatsvervanger en dient het onderwerp en de inhoud eerst met hun te worden besproken. Iedere tussenkomst dient te getuigen van respect voor de mening van alle leden in de geest van de Vriendenkring “EERSTE VRIJDAG”.

Artikel 13. Samenstelling van het bestuur.Opgemaakt te Lier , op 26 januari 2009 in evenveel exemplaren als er partijen zijn.
Aanpassing goedgekeurd op 18/08/10, op 06/05/11, op 20/08/14, op 21/01/15,op 01/12/17, op 13/06/18 , op 24/08/21, op 31/12/22 , laatste op 20/10/23